Search

Algemene Voorwaarden

1.         Begripsbepaling

1.2   Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van LeerMaatWerk.
1.3   LeerMaatWerk V.O.F. (KvK nr. 53261402) bereikbaar per post Nienoord 3, 8226 RG Lelystad of info@leermaatwerk.nl.
1.4   Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke advies en coaching trajecten
1.5   Deelnemer: degene die aan een training, LeerMaatWerk traject of coaching van LeerMaatWerk deelneemt
1.6   LeerMaatWerk traject: een maatwerkopleiding eventueel met coaching die LeerMaatWerk exclusief organiseert voor één of meer
        Opdrachtgevers. Een LeerMaatWerk traject kan bestaan uit meerdere modules, trainingen of meerdere coachingsgesprekken.
1.7   Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met LeerMaatWerk V.O.F.
1.8   Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden. 
1.9   Offerte: ieder aanbod van LeerMaatWerk tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.10 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen LeerMaatWerk V.O.F. en een Opdrachtgever vastgelegd in een opdrachtbevestiging of schriftelijk akkoord.
1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
          gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.12 Partijen: LeerMaatWerk en Opdrachtgever tezamen.
1.13 Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2.       Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer
        Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft
        geprotesteerd bij LeerMaatWerk.

3.       Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging aan LeerMaatWerk van opdrachtgever dan wel deelnemer. 
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen LeerMaatWerk en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten. 
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden LeerMaatWerk 
        slechts indien deze door LeerMaatWerk schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Een (telefonisch) doel-stellend gesprek waarin de leerdoelen van een LeerMaatWerk traject of training met de leerwensen van de deelnemer worden 
       afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan het
       betreffende LeerMaatWerk traject.

4.         Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met LeerMaatWerk gesloten Overeenkomsten leiden voor LeerMaatWerk tot een
      inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. LeerMaatWerk zal bij de uitvoering
      van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in
      artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen LeerMaatWerk en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en
        binden LeerMaatWerk dus niet.
4.3. LeerMaatWerk is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als LeerMaatWerk voor de uitvoering van een met
        LeerMaatWerk gesloten overeenkomst derden inschakelt, is LeerMaatWerk gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. LeerMaatWerk V.O.F. V.O.F., haar medewerkers en/of door LeerMaatWerk V.O.F.ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever 
        verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door LeerMaatWerk genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen
        inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. LeerMaatWerk kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die
        gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het
        sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling

7.1. LeerMaatWerk factureert na zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging anders na 28 dagen van afronding van de training of het
        LeerMaatWerk traject.
7.2  Opdrachtgever zal aan LeerMaatWerk verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 28 kalenderdagen na
         factuurdatum.
7.3.  Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast
        de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door LeerMaatWerk.

8.1 LeerMaatWerk is gerechtigd zonder opgave van reden een LeerMaatWerk traject,  training of coachingsgesprek te verplaatsen naar een
       andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft het verplaatste LeerMaatWerk
       traject, training of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan
       LeerMaatWerk betaalde prijs voor het geannuleerde LeerMaatWerk traject(en),  training(en) of coachingsgesprek(ken)
8.2. LeerMaatWerk is gerechtigd zonder opgave van reden een LeerMaatWerk traject,  training of coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de
         Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan LeerMaatWerk betaalde prijs voor de geannuleerde LeerMaatWerk traject(en),  training(en)
         of coachingsgesprek(ken). 

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
 9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op
       afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een
       Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding
       via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de     
       inschrijving/aanmelding.
Annuleren trainingen
9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een
      dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat 
      LeerMaatWerk gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
    a) bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
    b) bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
    c) bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten
      vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan
      LeerMaatWerk verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is
      geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als
      genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als
      annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).
Annuleren coaching
9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende
      coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt
      (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat LeerMaatWerk gerechtigd is de
      volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
    a) Bij annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek:
        € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
     b) Bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek:
         100% van de prijs.
     c) Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit
        aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en
        wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
Annuleren LeerMaatWerk trajecten
9.7. LeerMaatWerk trajecten  kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd.
      In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1)
      dat LeerMaatWerk V.O.F.gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te
      brengen:
    a) Bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door LeerMaatWerk V.O.F.
        gemaakte kosten (door LeerMaatWerk V.O.F. te specificeren), waaronder in elk geval een
        bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
    b) Bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door
        LeerMaatWerk is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door LeerMaatWerk gemaakte
        kosten (door LeerMaatWerk te specificeren).
Annulering overnachting
9.8 Een bij LeerMaatWerk V.O.F. gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het
     daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering
     geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat LeerMaatWerk gerechtigd is de
     volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
    a) Bij annulering binnen één maand voor het daadwerkelijk verblijf: 15% van de prijs; 
    b) Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 35% van de prijs;
    c) Bij annulering binnen zeven kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 55% van de prijs.
    d) Bij annulering binnen drie kalenderdagen voor het daadwerkelijk verblijf: 85% van de prijs.
    e) Bij annulering binnen één kalenderdag voor het daadwerkelijke verblijf, op de dag van het
        daadwerkelijke verblijf of bij een no-show: 100% van de prijs.

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het LeerMaatWerk traject, de training of coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt,
          bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan LeerMaatWerk betaalde of nog verschuldigde
          bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van het LeerMaatWerk traject, de training of coaching de Overeenkomst tussentijds beëindigt,
           worden eventuele vorderingen van LeerMaatWerk op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van LeerMaatWerk mocht komen vast te staan, is LeerMaatWerk slechts gehouden de directe schade te
          vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2 LeerMaatWerk is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, 
          gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te
          vergelijken activiteiten deel uit maken van de met LeerMaatWerk gesloten overeenkomst, is LeerMaatWerk daarnaast niet
          aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3 LeerMaatWerk is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat LeerMaatWerk bij de gebeurtenis waarop de
         aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4 De omvang van de aansprakelijkheid van LeerMaatWerk voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt
         uitgekeerd aan LeerMaatWerk door de verzekeraar van LeerMaatWerk.
11.5 Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor
          genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg
           is van opzet of bewuste roekeloosheid van LeerMaatWerk of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door LeerMaatWerk
          ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft LeerMaatWerk houder (krachtens licenties van
          derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar 
          gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2 De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever
          verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of
          verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1 LeerMaatWerk verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement

13.2 De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking
          van hun gegevens door LeerMaatWerk.

14. Medewerkers van LeerMaatWerk.

14.1 Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die LeerMaatWerk inzet of heeft
          ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan LeerMaatWerk
          verschuldigd ter hoogte van 25% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

LeerMaatWerk, algemene voorwaarden; Versie 1.2, januari 2023